• FI
 • EN
 • Dödsbo

  Visste du att Gramex-rättigheterna går i arv på samma sätt som annan egendom?

  Upphovsrätten går i arv

  Efter att en upphovsman har avlidit tillämpas normala regler för giftorätt, arv och testamente på upphovsrätten. Dessa bestämmelser gäller därför också Gramex-rättigheterna och ersättningar via dem.

  Efter att en privatkund har avlidit övergår rättigheterna och skyldigheterna enligt kundavtalet till kundens arvingar för den tid Gramex-rättigheterna är i kraft. På den här sidan hittar du anvisningar till dödsbon om hur du sköter ärenden med Gramex.

  Hur sköter ett dödsbo ärenden med Gramex?

  Så länge dödsboet är oskiftat bestämmer delägarna i dödsboet tillsammans om hur de Gramex-rättigheter som tillhör dödsboet ska användas. Gramex-ersättningarna avräknas inte personligen till delägarna i dödsboet, utan uttryckligen till dödsboet. Med tanke på avräkningen är det enklast om dödsboet öppnar ett eget bankkonto.

  För att underlätta kontakten mellan Gramex och dödsboet bör delägarna i dödsboet ge en skriftlig fullmakt åt någon som kontaktperson med Gramex. Den befullmäktigade kan vara antingen en delägare i dödsboet eller en utomstående person.

  Vad händer efter arvsskiftet?

  När arvsskiftet har gjorts kan arvingen få Gramex-rättigheterna åt sig själv. Om du har ärvt Gramex-rättigheter ska du skicka oss handlingarna för att utreda överföringen av rättigheter. Oftast räcker handlingarna om arvsskiftet. Därefter behöver du ännu ett eget kundavtal och ett Gramex-nummer.

  Om Gramex-rättigheterna vid arvsskiftet delas mellan flera personer, ingås egna kundavtal med var och en av arvingarna och de får egna Gramex-nummer.

  Handlingar och information som ska inlämnas till Gramex

  Alla handlingar kan skickas per e-post till tarja.henriksson@gramex.fi.

  Vanliga frågor

  Kan man ärva upphovsrättsersättningar?
  Plus
  Ja, upphovsrättsersättningarna ärvs på samma sätt som annan egendom. Upphovsrättsintäkter som samlas för ärvd upphovsrätt är inte förvärvsinkomst, utan kapitalinkomst för vilken man betalar den kapitalskatt som skattemyndigheten har fastställt. På så sätt behöver arvingarna inte lämna in sitt personliga skattekort till Gramex, utan Gramex innehåller kapitalskatt på avräkningarna (30 % år 2024). Kom ihåg att också skicka bouppteckningen till Gramex.
  Ska Gramex-rättigheterna beaktas vid arvsskiftet?
  Plus
  Ja. Gramex-rättigheterna beaktas vid ett arvsskifte på samma sätt som annan egendom som ska delas. Om detta stadgas i ärvdabalken. Om delägarna i dödsboet vill förrätta arvsskifte kan detta genomföras antingen genom att delägarna sinsemellan kommer överens om delningen eller delningen görs med hjälp av en skiftesman utsedd av domstol. I vissa fall måste man använda skiftesman.
  Var stadgas om hur Gramex-rättigheterna ärvs?
  Plus
  I ärvdabalken finns bestämmelser om arv och testamente. På Gramex-rättigheterna tillämpas samma lag som på annan ärvd egendom. Personen är arvinge om det mellan honom/henne och arvlåtaren finns ett i lagen förutsatt släktskaps-, äktenskaps- eller fosterbarnsförhållande. Via dessa uppstår en lagstadgad arvsordning.
  Vanliga frågor

  Nyttiga blanketter

  Fullmakt för dödsboet

  Brevet för dödsboet

  Ta kontakt

  Person image
  Se profil
  G
  Tarja Henriksson
  Kundrelationschef
  +358 10 248 9207
  Person image
  Se profil
  G
  Heli Kosunen
  Serviceutvecklare
  +358 10 248 9201
  Person image
  Se profil
  G
  Ilona Saarela
  Serviceutvecklare
  +358 10 248 9205