Tilityssäännöt

I Yleiset määräykset

1 § Yleiset määräykset. Gramexin korvausvarojen tilitys suoritetaan näiden sääntöjen mukaan.

Ennen tilittämistä vähennetään korvausvaroista Gramexin toiminnasta aiheutuneet kulut sekä suoritetaan sääntöjen, asiakassopimuksen ja toimintaohjeiden mukaiset varaukset.

II Oikeudenhaltijat

2 § Korvauksiin oikeutetut oikeudenhaltijat Gramexin tilityksessä. Gramexin tilityksessä korvauksiin oikeutettuja oikeudenhaltijoita ovat tekijänoikeuslaissa tarkoitetut esittävät taiteilijat, joiden esityksiä on tallennettu, sekä äänitteiden tuottajat.

3 § Esittävät taiteilijat

3.1 Muusikko. Muusikkoja ovat sekä laulajat että instrumentaaliesittäjät, jotka säestävät tai jotka muodostavat orkesterin, kuoron tai orkesterin ja kuoron.

3.2 Solisti. Solisteja ovat sekä laulajat että instrumentaaliesittäjät seuraavin edellytyksin.

Solistin suorituksella on oltava vaikutus kokonaisesitykseen ja solistisuorituksen on oltava hallitsevassa suhteessa koko esitykseen. Solisti voi esittää johtoteeman ja solistilla on yleensä itsenäinen osa sävelteoksen esityksessä.

3.3 Kapellimestari. Henkilö, joka ei laulu- tai instrumentaaliosuuksin osallistu teoksen esittämiseen voi olla esittävänä taiteilijana oikeutettu kapelli-mestariosuuteen Gramexin tilityksissä seuraavin edellytyksin:

  • kapellimestarin osuuksiin oikeuttavaa toimintaa ovat äänitystilaisuudessa tapahtuva elävän esityksen johtaminen tai esityksen tulkinnallinen ohjaus. Stemmaharjoitukset, miksaus tai muut ennen esityksen äänitystapahtumaa tai sen jälkeen suoritettavat toimet eivät oikeuta Gramexin tilityssääntöjen mukaisiin osuuksiin.
  • kapellimestarin suorituksella on oltava vaikutus tallennetun esityksen taiteelliseen kokonaisvaikutelmaan.
  • kapellimestarin tulee johtaa tai ohjata vähintäin neljän (4) esittäjän esitystä. Erityisestä syystä voi Gramexin hallitus hakemuksesta päättää, että pienemmän kokoonpanon johtaminen tai ohjaaminen oikeuttaa kapellimestariosuuteen Gramexin tilityksessä. Tätä asiaa koskevan Gramexin hallitukselle osoitetun kirjallisen hakemuksen on oltava saapunut Gramexille viimeistään uraa koskevan ääniteilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä.

4 § Äänitteen tuottaja. Äänitteen tuottaja on se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla esityksen ääni tai muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensikertaa tallennetaan.

III Jakosäännöt

5 § Jako taiteilijoiden ja tuottajien kesken. Koko jakosumma jaetaan puoliksi äänitteiden tuottajien ja esittävien taiteilijoiden kesken.

Kuvallisia musiikkitallenteita koskeva jakosumma jaetaan esittävien taiteilijoiden kesken.

6 § Tuottajien osan jakaminen. Tuottajien osa jaetaan kunkin tuottajan valmistamien äänitteiden urien todellisten soittoaikojen mukaisessa suhteessa.

7 § Taiteilijoiden osan jakaminen. Taiteilijoiden osa jaetaan tallenteiden urien todellisten soittoaikojen mukaisesti urilla esiintyville taiteilijoille alla olevan taulukon mukaisesti.

Osuudet useiden kapellimestarien, solistien tai muusikoiden kesken jaetaan osuuksien lukumäärän mukaisesti jäljempänä mainittuja osuuksia lukuun ottamatta.

Esitykseen osallistuneiden kapellimestareiden osuus jaetaan pääluvun mukaisesti. Mikäli Gramexille on ilmoitettu pääkapellimestari, on apukapellimestarin osuus yksi kolmasosa (1/3).

Gramexin hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä oikeudenhaltijoiden välisen sopimuksen osuuksien jakamisesta tilityssäännön määräyksestä poikkeavalla tavalla. Sopimukset osuuksien jakamisesta tulee tehdä kirjallisesti Gramexin hallituksen hyväksymää menettelyä noudattaen.

8 § Useampi suorite. Yhden stemman laulaminen tai soittaminen tai esim. ohjelmoiminen sekvensserillä oikeuttaa yhteen solisti- tai muusikko-osuuteen.

Eri instrumenteilla suoritetut solisti- tai muusikkosuoritukset sekä eri stemmojen esitykset oikeutettavat, jäljempänä 4 momentissa säädetyin rajoituksin, vastaavaan määrään osuuksia.

Jos solisti tai muusikko esittää saman stemman useampia kertoja samassa esityksessä, hän on samoin 4 momentissa säädetyin rajoituksin oikeutettu vastaavaan määrään solisti- tai muusikko-osuuksia.

Yhdelle ja samalle taiteilijalle voidaan merkitä enintään kuusi (6) solisti- tai muusikko-osuutta äänitteen uraa kohti.

9 § Tuntemattomien taiteilijoiden osuus. Esitykseen osallistuneiden tuntemattomien taiteilijoiden osuudesta voidaan tehdä varaus vastaisten vaatimusten varalta.

IV Tilityssääntöjen soveltaminen

10 § Soveltaminen ja tulkinta. Näiden tilityssääntöjen soveltamista ja tulkintaa koskevat kysymykset ratkaisee Gramexin hallitus.

11 § Tilityssääntötoimikunta. Gramexin hallitus voi asettaa tilityssääntötoimikunnan. Tilityssääntö-toimikunnan tehtävänä on:

  • Gramexin hallituksen puolesta epäselvissä tapauksissa tutkia tilityssääntöjen soveltamista koskevat kysymykset ja tehdä niistä esitys Gramexin hallitukselle,
  • laatia tarvittaessa Gramexin hallitukselle esityksiä lisäohjeiksi tilityssääntöjen soveltamisesta,
  • laatia Gramexin hallitukselle tarvittaessa esityksiä tilityssääntöjen muuttamiseksi,
  • käsitellä Gramexin toimistoon saapuneet 7 § 4 momentissa tarkoitetut oikeudenhaltijoiden väliset osuuksien jakamista koskevat sopimukset ja tehdä Gramexin hallitukselle niitä koskevat esitykset.

12 § Tilitysääntötoimikunnan koollekutsuminen ja kokoonpano. Tilityssääntötoimikunnan kutsuu koolle tarvittaessa toimikunnan puheenjohtaja. Toimikunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Toimikunta voi kuulla asiantuntijoita tarvittaessa.

Tilityssääntötoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vahvistaa Gramexin hallitus.

V Voimaantulo

13 § Voimaantulo ja soveltaminen. Nämä säännöt tulevat voimaan 1.6.1999.

Voimaantulon jälkeen Gramexille saapuneet ääniteilmoitukset rekisteröidään näiden tilityssääntöjen edellyttämällä tavalla ja korvauksen jako näiden urien osalta suoritetaan näiden tilityssääntöjen mukaisesti.

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat yhä olla voimassa.

Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille ääniteilmoitus, musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Ääniteilmoitus tehdään sähköisesti MyGramex -portaalissa. Koska Gramex tilittää korvauksia jo samana vuonna kuin niitä kerätään, ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Muuten korvauksia joutuu odottamaan tarpeettoman kauan.

>Ohjeet ääniteilmoituksen täyttämiseen.

Hoidat Gramex-asiat helposti MyGramex-portaalin kautta. Sivulta Asiointilomakkeet ja ohjeet löydät muun muassa tulostettavat asiakirjat, sähköisen yhteydenpidon lomakkeet sekä erilaisia ohjeita ja sääntöjä.

Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa tai kun sitä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Se kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Korvaukset jaetaan Gramexin tilityssäännön mukaan. Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Korvaukset tilitetään sen mukaan, paljonko kappaleita on soitettu. Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 5 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen verottajalle.

Tutustu Gramexin sääntöihintilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.