Tekijänoikeuksien periytyminen

Tekijänoikeuteen sovelletaan tekijän kuoltua normaaleita avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia sääntöjä. Nämä säännökset koskevat myös Gramex-oikeuksia.

Oikeudet aluksi perikunnalle

Henkilöasiakkaan kuoltua asiakassopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät asiakkaan perillisille siksi ajaksi, jonka Gramex-oikeudet ovat voimassa.

Perinnöstä ja testamentista säädetään perintökaaressa. Henkilö on perillisen asemassa, mikäli hänen ja perittävän välillä vallitsee laissa edellytetty sukulaisuus-, avioliitto- tai ottolapsisuhde. Näiden kautta muotoutuu lakimääräinen perimysjärjestys.

Jakamaton kuolinpesä

Niin kauan kuin kuolinpesä on jakamatta, kuolinpesän osakkaat määräävät yhdessä pesään kuuluvien Gramex-oikeuksien käyttämisestä. Gramex-korvauksia ei tilitetä kuolinpesän osakkaille henkilökohtaisesti, vaan nimenomaisesti kuolinpesälle. Tilitystä varten on selvintä, että kuolinpesä avaa itselleen oman pankkitilin.

Gramexin ja kuolinpesän välisen yhteydenpidon helpottamiseksi tulee kuolinpesän osakkaiden valtuuttaa kirjallisesti joku yhteyshenkilöksi Gramexiin nähden. Valtuutettu voi olla joko kuolinpesän osakas tai pesän ulkopuolinen henkilö.

Perinnönjako

Perintökaaressa säädetään myös perinnönjaosta. Mikäli kuolinpesän osakkaat haluavat toimittaa perinnönjaon, se voidaan toteuttaa joko osakkaiden itsensä suorittamana sopimusjakona tai oikeuden määräämän pesänjakajan suorittamana toimitusjakona. Joissakin tilanteissa toimitusjako on pakollinen.

Mikäli osakas saa perinnönjaossa Gramex-oikeuksia, hänen tulee toimittaa Gramexille riittävä selvitys oikeuksien siirtymisestä. Käytännössä tämä tapahtuu perinnönjakoa koskevien asiakirjojen perusteella.

Perillisille uusi asiakassopimus

Tämän jälkeen Gramex solmii perinnönsaajan kanssa asiakassopimuksen. Perinnönsaaja saa oman Gramex-numeron.

Mikäli Gramex-oikeudet jaetaan perinnönjaossa useammalle henkilölle, kaikkien perinnönsaajien kanssa tehdään omat asiakassopimukset, ja heille annetaan omat Gramex-numerot.

Gramexiin toimitettavia asiakirjoja ja tietoja:

- perukirja liitteineen (liitteenä mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus)
- osituskirja
- perinnönjakokirja
- sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta (ns. kuolinpesän jakamattomuussopimus)
- jos kyseessä jakamaton kuolinpesä, niin pesän yhteyshenkilön valtuutusta osoittava valtakirja
- jakamattoman kuolinpesän pankkiyhteystiedot tai perintönä Gramex-oikeudet saaneen pankkiyhteystiedot

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat IFPI Finland ry.

Gramexin valtuusto päättää yhdistyksen säännöistä ja valitsee hallituksen. Valtuustossa on 3 muusikkoja edustavaa jäsentä ja 3 äänitetuottajia edustavaa jäsentä. Valtuuston kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Tuija Brax.

Gramexin yhdistyskokous hyväksyy mm. tilinpäätöksen, avoimuusraportin ja sijoitusperiaatteet.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa.

Gramexin uusi strategia astui voimaan vuoden 2023 alussa ja ulottuu vuoden 2026 loppuun asti. Tutustu strategiaan.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa.

Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi. Gramex lisensoi itse lähinnä musiikin käyttöä erilaisissa medioissa ja av-tuotannoissa.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat kuitenkin yhä olla voimassa.

Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Gramex kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Gramex jakoi vuonna 2021 korvauksia 21,1 miljoonaa euroa. Siitä meni taiteilija-asiakkaille 8,8 miljoonaa ja tuottajille 12,3 miljoonaa euroa.

15 738 oikeudenhaltijaa sai korvauksia suoraan Gramexilta. Lisäksi tehtiin yli 25 000 suoritusta taiteilijoille ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.