• EN
 • SV
 • Tekijänoikeuskorvaus ei enää leikkaa työttömyyskorvausta

  14.02.2022 Lauri Kaira
  Tekijänoikeuskorvaukset eivät enää vanhaan malliin leikkaa työttömyyskorvausta. Hallitus muutti joulukuussa työttömyysturvaa koskevan asetuksen (332/2002) 8 §:ää siten, ettei tekijänoikeuskorvausta enää lasketa työttömyyskorvauksen sovittelussa huomioon otettavaksi ansiotuloksi palkkatulojen päälle. Muutos tuli voimaan vuodenvaihteessa 2022-2023.

  Soviteltua työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa henkilölle, joka on osa-aikatyössä, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Myös keikkatyötä tekevillä on oikeus soviteltuun päivärahaan, jos kokoaikainen keikkatyö kestää enintään kaksi viikkoa.

  Uudistus tuo taiteilijalle aiempaa tasavertaisemman työttömyysturvan. Aiemmin jopa menneiltä vuosilta kertyneet tekijänoikeuskorvaukset leikkasivat työttömyyskorvausta aivan kuin työttömänä ansaittu palkka. Tämä oli epäoikeudenmukaista monestakin syystä. Tekijänoikeuskorvauksethan eivät kerrytä työttömyysturvaa eivätkä ne ole palkkaa työstä, vaan korvausta – usein vuosia ennen työttömyyttä tehtyjen – teosten käytöstä.

  Ajoimme asiaan korjausta sekä Gramexin, sen lähijärjestöjen että Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Luovat ry:n voimin. Hanke kesti pitkään ja sille saatiin arvokasta tukea useilta aktiivisilta kansanedustajilta, eduskunnan valtiovarainvaliokunnalta ja sivistysvaliokunnalta.

  Laaja ja merkittävä uudistus

  Vuodenvaihteessa voimaantullut asetusmuutos korjaa ongelmaa laajasti, koskien kaikkia tekijänoikeuskorvauksia.

  Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien vuonna 2020 ministeri Aino-Kaisa Pekoselle luovuttamassa 8500 allekirjoittajan adressissa keskityttiin tekijänoikeusjärjestöjen jakamiin korvauksiin. Koska niitä maksetaan useita vuosia jälkikäteen teosten käytöstä, niihin liittyvät epäkohdat olivat työttömäksi joutuneilla taiteilijoilla kaikkein räikeimpiä.

  Asetus ei sisällä tätä eikä ajallista rajausta, vaan koskee kaikkia tekijänoikeuskorvauksia, riippumatta siitä onko työ tehty työttömyysaikana tai sitä ennen. Tämä sanotaan selkokielellä asetuksen perusteluissa. Seuraavassa muutamia lainauksia perusteluista:

  Työsuorituksen aika ei vaikuta asiaan:

  ”Muutoksen johdosta työttömyysetuuden saajalle maksettava tekijänoikeuskorvaus (ml. lähioikeuskorvaus) ei vaikuttaisi sovittelussa työttömyysetuuden määrään. Työttömyysetuuden ja tekijänoikeuskorvauksen yhteensovitus jätettäisiin tekemättä riippumatta siitä, milloin korvauksenperusteena oleva työsuoritus on tehty.”

  Oikeus ei rajaudu järjestöjen jakamiin korvauksiin:

  ”Työttömyysturvassa soviteltavaa ansiotuloa ei enää olisi tekijänoikeudella suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen oikeuksien luovuttamisesta tai teoksen käyttämisestä maksettava korvaus eikä tekijänoikeuden lähioikeuksien luovuttamisesta tai lähioikeuksien suojankohteen käyttämisen perusteella maksettu korvaus. Muutos koskisi tekijänoikeuksien luovutussopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin taikka muihin tekijänoikeuskorvauksia sisältäviin sopimuksiin perustuvia korvauksia. Lisäksi muutos koskisi sellaisia tekijänoikeuksiin perustuvia korvauksia, joiden maksaminen tapahtuu tekijänoikeuden yhteishallinnointijärjestöjen kautta.”

  Ratkaisevaa ei ole korvauksen nimi vaan laatu:

  ”Maksetusta korvauksesta käytetty nimi ei olisi ratkaiseva, kun arvioitaisiin korvauksen vaikutusta työttömyysturvassa soviteltavana ansiotulona. Muutoksen jälkeen sovittelematta jäisi sellainen korvaus, jonka maksamisen perusteena on tekijänoikeus tai tekijänoikeuden lähioikeudet. Näin ollen esimerkiksi rojaltin tai käyttökorvauksen nimisenä maksettu korvaus jäisi sovittelun ulkopuolelle, jos niitä maksettaisiin tekijänoikeuden tai tekijänoikeuden lähioikeuksien perusteella.”

  Tekijänoikeuskorvaus vertautuu tässä suhteessa pääomatuloihin:

  ”Muihin immateriaalioikeuksiin perustuvat korvaukset otettaisiin edelleen sovitellun työttömyysetuuden määrässä työn perusteella saatuna ansiotulona huomioon. Ehdotetun muutoksen johdosta tekijänoikeuskorvaukset olisivat työttömyysturvaetuuden määräytymisen kannalta jatkossa pääomatuloihin verrattavia tuloja, jotka huomioitaisiin työmarkkinatuen tarveharkinnassa.”

  Selkeyttä sopimuksiin

  Ansiotulojen huomioiminen sovitellussa päivärahassa liittyy siihen, että työttömällä on lain mukaan lupa ansaita enintään 300 euroa kuukaudessa, ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuksiin. Tätä 300 euroa kutsutaan suojaosaksi.

  Alle 300 euron palkka- tai yritystulo kuukaudessa ei vaikuta työttömyysturvaan. 300 euron ylittävältä tulon osalta puolet vähentää ansiopäivärahaa. Esimerkiksi 500 euron palkkatulo vähentää sovittelujaksolta maksettavaa päivärahaa 100 eurolla. Tässä matematiikassa ei enää vuoden vaihteesta alkaen oteta huomioon tekijänoikeuskorvauksia siitä riippumatta, milloin niihin liittyvä työsuoritus on tehty.

  Työttömyyskassojen kannalta tämän asetuksen soveltaminen edellyttää selkeyttä sopimuksiin. Useilla aloilla sopimuksiin sisältyy sekä työtä että tekijänoikeuksien käyttöoikeuksia tai luovutuksia. Jotta kassat pystyvät erottelemaan nämä toisistaan, sopimukset kannattaa tehdä näiltä osin selkeästi.

  Mitä seuraavaksi

  Ansiosidonnaisia työttömyyskorvauksia pystyy nykyisin saamaan henkilö, joka on työttömyyskassan jäsen, jonka ns. työssäoloehto täyttyy ja joka on jäänyt työttömäksi.

  Nykyisin on erikseen työttömyyskassat yrittäjille ja palkansaajille. Kummatkin niistä tarkastelevat työssäoloehdon täyttymistä omalta kannaltaan. Toinen ainoastaan yrittäjän roolissa ja toinen ainoastaan palkansaajan roolissa.

  Koska taiteilija tekee usein töitä vuoron perään kummassakin roolissa, hänelle saattaa käydä niin, että yhteen laskien työssäoloehto kyllä täyttyy – mutta kummankaan kassan kannalta ei. Tämä on tietysti epäreilua.

  Siksi Luovat ry ajaa seuraavan hallituksen ohjelmaan mm. seuraava kirjausta: ”Muutetaan työttömyysturvalakia niin, että päivärahan työssäoloehtoa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää yhdessä vakuutusjärjestelmässä.”