• FI
 • EN
 • Webbradio

  Gramex säljer licenser för musikanvändning i webbradio (webcasting).

  För vem

  Den egentliga webbradiolicensen är avsedd för linjärt sändande webbradio, som använder musikinspelningar. Licensen är avsedd för radiokanaler med en årsinkomst på över 50 000 € samt för sådana webbradiokanaler som administreras av företag och organisationer och vars huvudsakliga innehåll främst är riktat till att stödja den egna verksamheten, till exempel i kund- eller kontorslokaler.

  Licensen omfattar tillstånd för webbradions sändningar utomlands i länder enligt Gramex lista, i det fall man i avtalsskedet har kommit överens om detta.

  Teckna ett avtal genom att kontakta Gramex kundtjänst, se sidans nedre kant.

  Ersättning

  Ersättningen fastställs antingen enligt

  1) lyssnandet på skyddade ljudupptagningar (per track per stream) eller
  2) inkomsterna riktade mot webbradions verksamhet (procentandel).

  Ersättningen betalas enligt den ersättning som är högre. Minimiersättningen är 124,03 €/kanal/månad.

  Exempelberäkning av ersättning som baserar sig på lyssnandet på ljudupptagningar

  APris / € track per stream0,0023 € (raderna E–H beräkningsformel)
  BGenomsnittligt antal lyssnare per dag8 000
  CGenomsnittligt lyssnande i tid / lyssnare20 minuter
  DGenomsnittligt antal skyddade ljudupptagningar som spelats per timme12
  EGenomsnittlig timersättning / lyssnare0,0276 €A x D
  FBeräknat antal lyssningstimmar per dag2 666,7 hB x C : 60 min.
  GUppskattad ersättning / dag73,6 €E x F
  HBeräknad ersättning per månad2 281,6 €G x 31

  Kalkylexempel för ersättning baserad på inkomst

  Ersättningen beräknas med formeln:
  De skyddade ljudupptagningarnas procentandel av den totala sändningstiden: : 8,5 = ersättningens storlek

  Exempel:
  Ljudupptagningar används under 30% av radions sändningstid. Procentandelen är då 30/8,5 = 3,53% av inkomsterna.

  Vad är inkomster från webbradio som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Priset på den egentliga licensen för webbradio kan fastställas enligt lyssnandet på skyddade ljudupptagningar (per track per stream) eller utifrån inkomsterna för webcasting-radioverksamheten. Med inkomster från webbradio avses alla inkomster som riktas mot radioverksamheten, såsom exempelvis inkomster från reklam, annonser, sponsorering och motsvarande samt avgifter för lyssnandet på sändningen.

  Rapportering

  Kunden skickar månatligen en rapport över webbradioverksamheten till Gramex, utifrån vilken ersättningen beräknas. Rapporten skickas senast den 15:e dagen i månaden efter att materialet spelats. I rapporten ska Kunden ange det genomsnittliga antalet ljudupptagningar som använts per sändningstimme samt lyssnarnas sammanlagda tid för lyssnandet under den månad som materialet spelats, det vill säga den tid som alla som hört sändningen tillsammans har ägnat åt lyssnandet.

  Varje månad, senast den 21:e dagen i månaden efter den månad när materialet spelades, skickar Radion information om all användning av ljudupptagningar i sändningar. Uppgifterna om spelade ljudupptagningar anmäls till Gramex i enlighet med rapporteringsanvisningarna.

  Rapporteringsanvisning (på finska)

  Fakturering

  Ersättningen faktureras en gång i månaden utifrån de ljudupptagnings- och omsättningsrapporter som radion lämnat in. Sändarbolaget betalar fakturan inom 14 dagar från fakturans datum. Lagenlig dröjsmålsränta uppbärs på försenade betalningar.

  Ta kontakt

  Ta kontakt för att teckna ett avtal eller fråga mer!

  Person image
  Se profil
  G
  Elmo Helokumpu
  Nyckelkundschef
  +358 10 248 9213