• FI
 • EN
 • Radio on demand

  Gramex beviljar licenser för radiobolagens on demand-tjänster, vars innehåll man kan lyssna på oberoende av tid och plats.

  För vem

  Licensen är avsedd för radiobolagens on demand-tjänster på FM-frekvenser, där man erbjuder konsumenterna innehåll att lyssna på, oberoende av tid och plats. Ersättningen baseras på antalet använda ljudinspelningar och tjänstens reklamintäkter eller lyssnarantal. Teckna ett avtal genom att kontakta Gramex kundtjänst, se sidans nedre kant.

  Ersättning

  Kunden betalar månatligen till Gramex en ersättning enligt prislistan för de inspelningar som används i on demand-tjänsten. Ersättningen är antingen en grundavgift eller en procentuell ersättning. Om den procentuella ersättningen är större än grundavgiften betalar sändarbolaget en procentuell ersättning.

  Fastställande av en procentuell ersättning €/mån. (2024)

  Ljudinspelningarnas andel av tjänstens innehåll0> –10 %11 – 30 %31 – 50 %51 – 80 %81 – 90 %
  Ersättningen %-andel av tjänstens intäkter2 %5 %8 %13 %16 %

  Fastställande av en grundavgift €/mån. (2024)

  Ljudinspelningarnas andel av tjänstens totala innehåll0> –10 %11 – 30 %31 – 50 %51 – 80 %81 – 90 %
  Lyssnarantal/mån.:
  < 3000110,20165,40220,50275,60330,70
  3001 – 10 000132,30220,50385,90551,20771,70
  10 001 – 50 000220,50441,00606,40882,00992,20
  50 001 – 150 000330,70661,50937,101323,001433,20
  150 001 – 300 000441,00882,001323,001874,202094,70
  300 001 – 500 000551,201102,501543,502205,002425,50
  500 001 – 700 000661,501323,001874,202646,002976,70
  700 001 –avtalas separat

  Om ljudinspelningarnas andel av tjänsten är mycket liten eller endast används i enskilda innehåll kan man avtala separat om ersättningen.

  När man fastställer ljudinspelningarnas andel av det totala innehållet beaktas alla skyddade ljudinspelningar som tjänsten innehåller och som Gramex representerar. Gramex justerar priserna årligen genom att beakta ändringarna i de allmänna inkomst- och kostnadsnivåerna. Till priserna tillkommer moms.

  Vad är inkomster från on-demand-tjänsten som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Alla inkomster som riktas mot on-demand-tjänsten beaktas vid ersättningen för on-demand-licensen. Sådana är exempelvis fakturerade skattefria inkomster från reklam, annonser, sponsorering och motsvarande samt avgifter för användningen av tjänsten. Sådana användningsavgifter för tjänsten som entydigt riktar sig mot innehållet, och där man inte har använt ljudinspelningar som omfattas av avtalet med Gramex beaktas inte. Förverkligade kreditförluster får avdras från inkomsterna.
  Vad betyder antal lyssnare i samband med en on-demand-licens?
  Plus
  Ersättningen från en on-demand-licens påverkas av antalet lyssnare. Med antalet lyssnare avses antalet unika (separat) lyssnare i tjänstens alla on-demand-program den senaste månade. Som lyssnare räknas en person som under månaden har lyssnat på programmet i 60 sekunder eller längre.

  Rapportering

  Kunden inlämnar månatligen till Gramex uppgifter om all användning av ljudinspelningar i on demand-tjänsten. Uppgifterna om spelade ljudinspelningar anmäls till Gramex i enlighet med rapporteringsanvisningarna.

  Rapporteringsanvisning (på finska)

  Fakturering

  Ersättningen faktureras en gång i månaden utifrån de ljudinspelnings- och omsättningsrapporter som radion lämnat in. Kunden betalar fakturan inom 14 dagar från fakturans datum. Lagenlig dröjsmålsränta uppbärs på försenade betalningar.

  Ta kontakt

  Ta kontakt för att teckna ett avtal eller fråga mer!

  Person image
  Se profil
  G
  Elmo Helokumpu
  Nyckelkundschef
  +358 10 248 9213