Kaupalliset radiot ja Yleisradio

Jatkuvaa ja ammattimaista radiotoimintaa harjoittavat Suomessa toimiluvan nojalla toimivat kaupalliset radioyhtiöt sekä Yleisradio.

Korvaustariffit
Kaupallisten radioiden korvaus on sidottu musiikin määrään ja radion mainostuloihin. Yleisradion korvaustariffi perustuu Gramexin kanssa tehtyyn sopimukseen.
Kaupallisten radioiden korvausprosentti lasketaan siten, että radion lähetyksissä tosiasiallisesti käytetyn Gramex-suojaa nauttivan äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta jaetaan luvulla kahdeksan ja puoli (8,5).

Määräprosentti lasketaan seuraavasti:
• Äänitemusiikin prosentuaalinen osuus = suojattujen äänitteiden käyttöminuutit/raportoitu lähetysaika
• Korvausprosentti = suojatun äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta / 8,5

Esimerkki kaupallisen radion korvauksen laskutavasta
– Jos radion vuotuinen mainostulo olisi 500.000,00 € , radio käyttää lähetyksissään suojattuja äänitteitä yhteensä 179.193 minuuttia vuodessa ja sen vuotuinen kokonaislähetysaika olisi 527.040 minuuttia
– Radion käyttämän suojatun äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta on: 179.193 kpl / 527.040 minuuttia = 34 %
– Korvausprosentti saadaan jakamalla 34 prosenttia kahdeksalla ja puolella eli: 34 %/8,5 = 4 %
-> Korvausmäärä vuodessa on: 4 % x 500.000,00 euroa = 20.000,00 € (+ alv)


Mainostulot ja suojattu äänitemusiikki

Korvauksen perustana olevilla mainostuloilla tarkoitetaan kaikkia Radion ohjelmassaan lähettämistä mainoksista ja ilmoituksista tai ohjelman sponsoroinnista tai muusta vastaavasta tuesta laskutettuja, veloitettuja tai muutoin syntyneitä verottomia tuloja, jotka johtuvat Radion ääniyleisradiolähetyksistä. Tulosta saadaan vähentää toteutuneet luottotappiot.

Tekijänoikeuslain 47 §:n tarkoittaman korvauksen perustana olevat äänitteet ovat Radion lähetyksissä tosiasiallisesti lähetettyjä Gramex-suojaa nauttivia äänitteitä. Suomessa ulkomaisten äänitteiden Gramex-suoja määräytyy äänitteen tallennusmaan ja äänitteen tuottajan kansallisuuden perusteella. Suojattuja ovat tällä hetkellä Gramexin toimittaman listan mukaisissa sopimusmaissa tallennetut ja/tai sopimusmaiden kansallisuuden omaavien tuottajien äänitteet.

Raportointi
Radion tulee toimittaa Gramexille kuukausittain lähetystapahtumia seuraavan kuukauden 21. päivään mennessä tiedot kaikesta ääntä sisältävien tallenteiden käyttämisestä. Äänitteiden esitystiedot ilmoitetaan Gramexille raportointiohjeen mukaisesti.

Kaupallisen radion simulcasting-lähetystoiminta

Simulcasting tarkoittaa kaupallisten radioiden ääniyleisradiolähetysten samanaikaista ja muuttamatonta jakelua tietoverkossa.

Korvaus (2023)

US suojattujen äänitteiden osuus kokonaislähetysajasta <20% 20,01-40% 40,01-60% 60,01-80% 80,01-100%
A Lv yli 1 000 000 € / v
Veloitus €/v
5070 7244,20 9419,50 11590,50 13765,80
Lv 750 001 – 1 000 000 € /
Veloitus €/v
2899 3986,10 5070 6157,10 7244,20
C Lv 400 001 – 750 000 € / v
Veloitus €/v
1449,50 2175,30 2899 3622,60 4346,30
D Lv 0 – 400 000 / v
Veloitus €/v
723,70 1449,50 2175,30 2899 3622,60

Yllä mainittuja korvausmääriä tarkistetaan kerran vuodessa yleisessä ansio- ja elinkustannustasossa tapahtuneiden muutosten mukaisesti.

Korvauksen määräytyminen

Simulcasting-jakelusta tietoverkossa maksetaan hinnaston mukainen erillinen korvaus, jonka suuruus riippuu Radion kokonaisliikevaihdosta sekä Yhdysvalloissa tallennettujen äänitteiden osuudesta kokonaislähetysajasta (jäljempänä US-suojaprosentti). Radion kokonaisliikevaihdolla tarkoitetaan tässä yhteydessä samaa kuin Gramexin ja kaupallisten radioiden ääniyleisradiotoimintaa koskevan esityskorvaussopimuksen 3 §:n mukaisen korvauksen laskentaperusteena olevalla mainostulomäärittelyllä.

Kunkin kalenterivuoden korvauksen laskentaperusteet arvioidaan Radion Gramexille toimittaman liikevaihtoa ja suojaustietoa koskevan ennakkotiedon perusteella. Mikäli Radion lopullinen toteutunut kokonaisliikevaihto ja/tai US-suojaprosentti poikkeavat korvaukseen vaikuttavalla tavalla korvauslaskutuksen perusteena käytetystä ennakkotiedosta, suorittavat Gramex ja Radio korvauksen lopputarkistuksen korvausvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä ja mahdollinen korvauspoikkeama huomioidaan joko hyvitys- tai lisälaskutuksena.

Korvauksen laskutus

Gramex laskuttaa yllä olevan hinnaston mukaisen korvauksen radion esityskorvauslaskun yhteydessä kuukausittain.

Ulkomainen jakelu

Gramexin vahvistama Simulcasting -jakelu mahdollistaa lähetysstreamingin välittämisen vastaanotettavaksi myös Suomen ulkopuolelle ulkomaisen vastaanoton pysyessä ns. marginaalisena vastaanottona. Tässä yhteydessä Simulcasting-lähetyksen marginaalisella ulkomaisella vastaanotolla tarkoitetaan vastaanottoa, jossa alle 5 %:ia simulcasting-lähetyksen kokonaisvastaanottokontakteista tapahtuu Suomen ulkopuolella tietyssä yksittäisessä valtiossa.

Mikäli vastaanotto ylittää marginaalisuuden rajan, ilmoittaa Radio tästä Gramexille, ja Radio neuvottelee Gramexin tai äänitteiden oikeudenhaltijoita lähetyksen vastaanottomaassa edustavan tahon kanssa ulkomaista vastaanottoa koskevan erillisen korvauksen.

Raportointi

Radion ei tarvitse raportoida simulcasting-jakelussa käytettäviä äänitteitä erikseen, vaan soittotapahtumien raportointi tapahtuu Radion normaalilla ääniyleisradiolähetystä koskevalla kuukausiraportoinnilla.

Ota yhteyttä
Gramexin lisensointiyksikkö: Elmo Helokumpu, puh +358 10 248 9213.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gramex.fi

LISÄTIETOA

Tutkimusten mukaan musiikki saa asiakkaat viihtymään. Se on edullinen ja helposti muunneltava tapa sisustaa ja luoda tunnelmaa. Tutustu kansainvälisiin tutkimuksiin musiikin vaikutuksesta asiakkaiden viihtyvyyteen ja yritystoimintaan. > Lue lisää

Tekijänoikeusjärjestö ei päätä sitä, millaiseen musiikin käyttöön tulee hankkia käyttölupa/sopimus. Se määritellään laissa. Mutta silloin kun laki edellyttää sellaista, Gramex palvelee asian hoitamisessa.

Me haluamme tehdä musiikin käytön helpoksi. Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi

Tekijänoikeuslain mukaan musiikin ja musiikkivideoiden julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen tarvitaan käyttölupa/sopimus.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa. Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat- IFPI Finland ry.

Gramexin toimintaa ohjaavat Gramexin hallitus sekä Gramexin säännöt. Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin vuosikatsauksissa.

Gramexin strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Musiikki tekee hyvää niin tunnelmalle, asiakasviihtyvyydelle kuin yrittäjän kassavirralle. Se ei kuitenkaan synny itsestään. Jokaiseen biisiin sisältyy monen ihmisen ja levyn tuottaneen yrityksen panos.
Siksi musiikin käytöstä kerätään korvauksia. Ne ovat palkkaa työstä ja yrittämisestä.
Gramexilla on noin 31 000 sopimusta musiikin käyttäjien ja 52 000 asiakassopimusta esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien kanssa. Se hoitaa käyttöluvat ja korvausliikennettä näiden välillä.
Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta ja kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Gramex kartoittaa jatkuvasti keinoja, joilla voimme auttaa sekä korvauksia maksavia että saavia asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa. Keinomme ovat rajalliset, mutta teemme sen mitä voimme. Tälle sivulle on koottu tiedotteitamme ja ajankohtaista tietoa koronasta.