• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Ska Gramex-rättigheterna beaktas vid arvsskiftet?

    Ja. Gramex-rättigheterna beaktas vid ett arvsskifte på samma sätt som annan egendom som ska delas. Om detta stadgas i ärvdabalken. Om delägarna i dödsboet vill förrätta arvsskifte kan detta genomföras antingen genom att delägarna sinsemellan kommer överens om delningen eller delningen görs med hjälp av en skiftesman utsedd av domstol. I vissa fall måste man använda skiftesman.