• FI
 • EN
 • Behandlingen av klagomål relaterade till kollektiv förvaltning och lösning av tvister

   

  Behandling av klagomål i Gramex

  Om du är en rättsinnehavare som representeras av Gramex, medlem i Gramex eller an annan organisation med kollektiv förvaltning och du vill lämna in ett klagomål till Gramex om dess förfaranden, försummelser eller beslut som inverkar på dina rättigheter eller intressen i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt kan du lämna in ett skriftligt klagomål till Gramex om detta.

  Klagomålet behandlas av föreningens kansli under ledning av verkställande direktören. Om verkställande direktören anser att klagomålet är av sådan natur att det ska handläggas i en av styrelsen tillsatt kommission, ska verkställande direktören anvisa ärendet till att behandlas av styrelsen, som tillsätter en kommission att behandla klagomålet.

  Med anledning av klagomålet upprättas inom skälig tid ett skriftligt beslut, som den klagande informeras om skriftligt.

  Alternativ lösning av tvister

  I enlighet med Finlands lagstiftning kan alla tvister, där medling är tillåtet, lösas genom alternativa förfaranden för lösning av tvister, såvida parterna kommer överens om detta. De vanligaste metoderna är förlikningsförfarande och skiljedomsförfarande. Bland annat Centralhandelskammaren och Finlands Advokatförbund erbjuder tjänster inom förlikningsförfarande.

  Skiljedomsförfarande är ett snabbt och tillförlitligt alternativ avsett för att lösa tvister särskilt inom affärsvärlden. En skiljedom är en för parterna juridiskt bindande verkställbar lösning. I enlighet med upphovsrättslagen löses vissa ärenden som gäller de ersättningar som Gramex förvaltar genom skiljedomsförfarande när en meningsskiljaktighet uppstår, såvida den beröra parten inte vägrar detta.

  Lösning av tvister i domstol

  I 67 § i lagen om kollektiv förvaltning stadgas om i vilken domstol en tvist relaterad till kollektiv förvaltning ska avgöras.

  I tingsrätten avgörs tvister som grundar sig på kapitel 3–6 samt 8 i lagen om kollektiv förvaltning. I dessa kapitel stadgas om medlemmarnas rättigheter och beslutsfattande i en kollektiv förvaltningsorganisation, om bevakning av medlemmarnas och rättsinnehavarnas intressen, om förvaltningen av upphovsrättsersättningar, om relationer mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och den kollektiva förvaltningsorganisationens öppenhet och informationsplikt.

  I marknadsdomstolen avgörs tvister som grundar sig på kapitel 2, 7 och 9 i lagen om kollektiv förvaltning. I dessa kapitel stadgas om rättsinnehavarnas rättigheter, en kollektiv förvaltningsorganisations förhållandetill användare och licensieringen gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk.