Yhteishallinnointiin liittyvien valitusten käsittely ja riitojen ratkaiseminen

Valitusten käsittely Gramexissa
Mikäli olet Gramexin edustama oikeudenhaltija, Gramexin jäsen tai toinen yhteishallinnointiorganisaatio ja haluat saattaa Gramexin käsittelyyn valituksen sen menettelystä, laiminlyönnistä tai päätöksestä, jolla on vaikutus sinun yhteishallinnointilain mukaisiin oikeuksiin tai etuihin, voit tehdä asiasta Gramexille kirjallisen valituksen.

Valituksen käsittelee yhdistyksen toimisto toimitusjohtajan johdolla. Mikäli toimitusjohtaja katsoo valituksen olevan luonteeltaan sellainen, että se tulee käsitellä hallituksen asettamassa toimikunnassa, osoittaa toimitusjohtaja valituksen käsittelyn hallitukselle, joka asettaa toimikunnan käsittelemään valitusta.

Valituksesta laaditaan kirjallinen päätös kohtuullisessa ajassa ja siitä tiedotetaan valittajaa kirjallisesti.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu
Suomen lainsäädännön mukaan kaikki riidat, joissa sovinto on sallittu, voidaan ratkaista vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä, jos asiasta niin sovitaan osapuolten kesken. Tavallisimmat menettelyt ovat sovintomenettely ja välimiesmenettely. Muun muassa Keskuskauppakamari ja Suomen asianajajaliitto tarjoavat sovintomenettelypalveluja.

Välimiesmenettely on erityisesti liike-elämän riitoihin tarkoitettu nopea ja luottamuksellinen vaihtoehto. Välitystuomio on osapuolia oikeudellisesti sitova täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu. Tekijänoikeuslain mukaan tietyt Gramexin hallinnoimia korvauksia koskevat asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa välimiesmenettelyssä, mikäli asianosainen ei siitä kieltäydy.

Riidanratkaisu tuomioistuimessa
Yhteishallinnointilain 67 §:ssä säädetään siitä, missä tuomioistuimessa yhteishallinnointia koskeva riita ratkaistaan.

Käräjäoikeudessa käsitellään yhteishallinnointilain 3-6 sekä 8 lukuun perustuvat riita-asiat. Näissä luvuissa säädetään jäsenten oikeuksista ja yhteishallinnointiorganisaatiossa tapahtuvasta päätöksenteosta, jäsenten ja oikeudenhaltijoiden etujen valvonnasta, tekijänoikeuskorvausten hallinnoinnista, yhteishallinnointiorganisaatioiden välisistä suhteista sekä yhteishallinnointiorganisaation avoimuudesta ja tiedonantovelvoitteista.

Markkinaoikeudessa käsitellään yhteishallinnointilain 2, 7 ja 9 lukuun perustuvat riita-asiat. Näissä luvuissa säädetään oikeudenhaltijoiden oikeuksista, yhteishallinnointiorganisaation suhteesta käyttäjiin sekä usean valtion alueen kattavien sävellysteosten verkko-oikeuksien lisensiointia.

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat yhä olla voimassa.

Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille ääniteilmoitus, musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Ääniteilmoitus tehdään sähköisesti MyGramex -portaalissa. Koska Gramex tilittää korvauksia jo samana vuonna kuin niitä kerätään, ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Muuten korvauksia joutuu odottamaan tarpeettoman kauan.

>Ohjeet ääniteilmoituksen täyttämiseen.

Hoidat Gramex-asiat helposti MyGramex-portaalin kautta. Sivulta Asiointilomakkeet ja ohjeet löydät muun muassa tulostettavat asiakirjat, sähköisen yhteydenpidon lomakkeet sekä erilaisia ohjeita ja sääntöjä.

Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa tai kun sitä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Se kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Korvaukset jaetaan Gramexin tilityssäännön mukaan. Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Korvaukset tilitetään sen mukaan, paljonko kappaleita on soitettu. Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 5 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen verottajalle.

Tutustu Gramexin sääntöihintilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.