Gramexin oikeudenhaltijoiden tunnistaminen ja tavoittaminen

Tietolähteet
Gramexin oikeudenhaltija tekee Gramexille ääniteilmoituksen, joka pitää sisällään tiedot niin äänitteen tuottajasta kuin jokaisesta yksittäisellä äänitteen uralle esiintyvästä taiteilijasta. Käytännössä ääniteilmoituksen tekee äänitteen tuottaja. Näin toimitettujen tietojen avulla ja perusteella muodostuvat Gramexin oikeudenhaltijarekisterin ja äänitetietokannan tiedot Suomessa tuotetuista äänitteistä ja niillä olevista oikeudenhaltijoista.

Gramex saa valtaosan ulkomaisten äänitteiden oikeudenhaltijatiedoista sekä ulkomaisilta tekijänoikeusjärjestöiltä että ulkomaisilta oikeudenhaltijoilta tai heidän edustajiltaan suoraan. Nämä oikeudenhaltijatiedot pitävät sisällään myös oikeudenhaltijoiden yksilöinti- ja yhteystiedot. Edellä kerrotun lisäksi Gramex kerää yksittäisiin äänitteisiin liittyviä äänite- ja oikeudenhaltijatietoja avoimista tietolähteistä ja käyttäjien käyttöraporteista.

Käyttötapahtumien kohdistaminen ja maksatus
Käyttäjien Gramexille toimittamien käyttöraporttien sisältämät äänitetiedot kohdistetaan Gramexin äänitetietokantaan, jonka kautta linkitetyt äänitteiden oikeudenhaltijatiedot yhdistyvät puolestaan yksittäisiin käyttötapahtumiin Gramexille suoritettujen tekijänoikeuskorvausten tilityslaskentaa varten.

Gramexin suorien oikeudenhaltija-asiakkaiden tavoittaminen ja tilitettyjen korvausten maksaminen tapahtuu pääsääntöisesti voimassa olevia oikeudenhaltijan yhteystietoja hyväksi käyttäen. Ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt saavat puolestaan käsiteltäväkseen yksilöllisen tilityksen piirissä olevien radiokanavien käyttöraporteista laadittavat erilaiset käyttötietotiedostot. Tämän jälkeen ulkomaiset järjestöt toimittavat Gramexille tilitystä ja maksatusta varten tiedot niistä oikeudenhaltijoista, joita järjestö kullakin yksilöidyllä äänitteellä edustaa.

Tuntemattomat oikeudenhaltijat
Kun äänitteen käyttövuoden päättymisestä on kulunut yksi vuosi, asettaa Gramex asiakassopimuksen tehneiden oikeudenhaltija-asiakkaidensa ja ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen saataville tiedot niistä korvauksiin oikeuttavista äänitteistä, joiden oikeudenhaltijatiedot ovat puutteelliset. Saataville saattaminen tapahtuu ensi sijaisesti MyGramex-portaalissa ja tietojen suoratoimituksella oikeudenhaltijoille.

Jos oikeudenhaltijoita ei ole tavoitettu kahden vuoden kuluessa sen käyttövuoden lopusta, jona tekijänoikeuskorvaus kerättiin, asettaa Gramex kotisivuilleen tiedot niistä korvauksiin oikeutetuista äänitteistä, joiden oikeudenhaltijatiedot ovat puutteelliset.

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat yhä olla voimassa.

Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille ääniteilmoitus, musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Ääniteilmoitus tehdään sähköisesti MyGramex -portaalissa. Koska Gramex tilittää korvauksia jo samana vuonna kuin niitä kerätään, ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Muuten korvauksia joutuu odottamaan tarpeettoman kauan.

>Ohjeet ääniteilmoituksen täyttämiseen.

Hoidat Gramex-asiat helposti MyGramex-portaalin kautta. Sivulta Asiointilomakkeet ja ohjeet löydät muun muassa tulostettavat asiakirjat, sähköisen yhteydenpidon lomakkeet sekä erilaisia ohjeita ja sääntöjä.

Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa tai kun sitä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Se kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Korvaukset jaetaan Gramexin tilityssäännön mukaan. Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Korvaukset tilitetään sen mukaan, paljonko kappaleita on soitettu. Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 5 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen verottajalle.

Tutustu Gramexin sääntöihintilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.