Vad är Gramex? » Vad är Gramex? » Stadgar och föreningens förvaltning » Gramex stadgar

Stadgar för Gramex ry 

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry (GRAMEX - upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter). Föreningens hemort är Helsingfors stad.

2 § Syfte

Föreningen är ideell och har som syfte att bevaka och främja de rättigheter som tillkommer utövande artister och ljudupptagningsproducenter och som regleras i upphovsrättslagen. Föreningen har även som syfte att främja de allmänna förutsättningarna för utvecklingen av inhemsk utövande tonkonst och ljudupptagningsproduktion. Föreningen har inte som syfte att inbringa vinst eller annan direkt ekonomisk nytta för intressenterna i föreningen, inte heller i övrigt är föreningens primära syfte ekonomiskt.

För att förverkliga sitt syfte följer föreningen upp hur villkoren för och lagstiftningen av upphovsrätten i Finland och utomlands utvecklas, tar initiativ och ger förslag vid behov samt försöker påverka lagstiftningen på så sätt att skyddet för rättigheterna nämnda i 1 mom. ytterligare förbättras. I föreningens verksamhet ingår även inkassering och förvaring av de i upphovsrättslagen avsedda ersättningarna fram till fördelningen av dem, samt fördelning av pengarna till de ersättningsberättigade.

3 § Föreningens medlemmar

Om medlemskap i föreningen kan ansökas av varje sådan registrerad förening bland vars medlemmar finns personer eller samfund, som är berättigade till i 2 § nämnda ersättningar, och som på basis av skriftlig ansökan enhälligt godkänns av föreningens styrelse som medlem.
Föreningen uppbär inte medlemsavgifter av sina medlemmar.

4 § Föreningens kunder

Föreningen ingår ett kundavtal med i 2 § nämnda ersättningsberättigade personer och samfund. Innehållet i kundavtalet fastställs vid föreningsmöte. Alla som är berättigade till nämnda ersättningar har rätt att bli kund i föreningen.


5 § Föreningens fördelning av ersättningarna

Vid fördelning av de i 2 § nämnda ersättningarna till de ersättningsberättigade följer föreningen sina fördelningsregler. Föreningens fördelningsregler fastställs av föreningsmöte.

6 § Föreningens förvaltning


Föreningens årsmöte hålls årligen under perioden mars-maj på en dag som fastställs av styrelsen. Extraordinarie föreningsmöte hålls när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst 2/5 (två femtedelar) av föreningens medlemmar skriftligen anhåller om det för behandling av angivet ärende.

Kallelse till föreningsmöte skall tillställas medlemmarna senast fjorton dagar före mötet genom rekommenderat brev till den adress som för medlemmen antecknats i medlemsförteckningen. I kallelsen skall de ärenden som skall behandlas anges.

7 § Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Ordförande väljs. Ordföranden kallar sekreterare.
2. Två protokolljusterare och övriga mötesfunktionärer väljs.
3. Mötesrepresentanternas fullmakter granskas samt konstateras att mötet är lagligt och beslutfört.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Bokslut.
6. Revisionsberättelse.
7. Bokslutet fastställs samt de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.
8. Styrelseordförande, styrelsemedlemmarna och deras suppleanter väljs.
9. Styrelseordförandens och styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs.
10. Två revisorer och två revisorssuppleanter väljs.
11. Övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller föreningens medlemmar.

8 § Styrelsen består av ordförande och sex övriga medlemmar. Styrelsen utser bland sig två vice ordförande. Styrelsens ordförande skall vara förtrogen med upphovsrättsliga frågor. Ordföranden får inte höra till någondera av nedan nämnda intressegrupper. Tre av styrelsemedlemmarna utses bland ljudupptagningsproducenterna och tre bland de utövande artisterna. De medlemmar som väljs bland de utövande artisterna skall representera olika artistgrupper.

För var och en av styrelsemedlemmarna väljs en personlig suppleant.

9 § Styrelsens uppgift är att representera föreningen, utse föreningens funktionärer, fastställa arvoden och löner för föreningens funktionärer samt sköta om föreningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och beslut fattade av föreningsmöten.

10 § Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller då två styrelsemedlemmar anhåller om detta av ordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande, varvid minst två medlemmar bör representera producenterna och två de utövande artisterna.

11 § Den ena av föreningens revisorer bör vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR).

12 § Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två styrelsemedlemmar tillsammans eller ensamt av de av föreningens funktionärer som har utsetts till namntecknare av styrelsen.

13 § Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Föreningens bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna för granskning före utgången av februari månad och revisionsberättelsen bör presenteras för styrelsen före utgången av mars månad.

Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

14 § Föreningen kan upplösas eller stadgarna ändras endast om minst tre fjärdedelar av föreningsmedlemmarna närvarande på mötet röstar för det givna förslaget.

15 § Om föreningen blir upplöst används de tillgångar som efter fördelning blivit över till att främja allmänna verksamhetsförutsättningar för utövande tonkonst och ljudupptagningsproduktion enligt 2 §.