Vad är Gramex? » Vad är Gramex? » Stadgar och föreningens förvaltning » Fördelningsregler

Fördelningsregler

I ALLMÄNNA REGLER

1 § Allmänna regler

Fördelningen av influtna Gramex -ersättningar sker enligt dessa regler.

Före utbetalning av ersättning drar Gramex av de kostnader som är förenade med Gramex verksamhet och reserverar de medel som nämns i stadgar, kundavtal och instruktioner.


II RÄTTSINNEHAVARE

2 § Rättsinnehavare som är berättigade till ersättning vid Gramex fördelning

Rättsinnehavare som är berättigade till ersättning är de i upphovsrättslagen avsedda utövande konstnärer vilkas framföranden tagits upp och producenter för dessa ljudupptagningar.

3 § Utövande konstnärer

3.1 Musiker

Som musiker betraktas såväl sångare/sångerskor som instrumentalmusiker, som antingen ackompanjerar eller utgör orkester, kör eller både kör och orkester.

3.2 Solist

Med solist avses såväl sångare/sångerskor som instrumentalmusiker under följande förutsättningar:

  • Solistens prestation skall inverka på framförandet i sin helhet och
  • Solistens prestation skall vara dominerande i förhållande till hela framförandet.

Solisten kan framföra ledmotivet och han/hon står i regel för en fristående del vid framförandet av musikverket.

3.3 Kapellmästare eller dirigent

En person, som inte med sång- eller instrumentalandelar medverkar vid verkets framförande, kan som utövande konstnär vara berättigad till andel i egenskap av kapellmästare eller dirigent vid Gramex fördelning under följande förutsättningar:

  • prestation som berättigar till andel av ersättningar som kapellmästare eller dirigent är att dirigera vid ljudupptagningen av ett live framförande eller att regissera hur framförandet skall tolkas. Stämövningar, mixning eller andra aktiviteter före eller efter ljudupptagningen berättigar inte till andel av ersättningar enligt Gramex fördelningsregler.
  • kapellmästares eller dirigents prestation bör inverka på det inspelade verkets konstnärliga helhetsintryck.
  • kapellmästare eller dirigent bör dirigera eller regissera minst fyra (4) utövande konstnärers framförande. På särskilda grunder kan Gramex styrelse på basis av ansökan fatta beslut om att dirigering eller regissering av en mindre sammansättning berättigar till kapellmästar- eller dirigentandel vid Gramex fördelning. En skriftlig ansökan om detta, som är riktad till Gramex styrelse, bör vara Gramex tillhanda senast i samband med registrering av inspelningsanmälan för ifrågavarande spår.

 

4 § Ljudupptagningsproducent

Med ljudupptagningsproducent avses den fysiska eller juridiska person som har tagit initiativ till och ansvarar för att ljud från ett framförande, ett annat ljud eller tecken som representerar ljud för första gången spelas in.


III FÖRDELNINGSREGLER

5 § Fördelning mellan utövande konstnärer och producenter

Hela fördelningssumman delas lika mellan producenter och utövande konstnärer.

6 § Fördelning av producenternas andel

Producenternas andel fördelas till respektive producent proportionellt enligt den faktiska speltid som varje producent stått för på spåren på de ljudupptagningar som han/hon tillverkat.

7 § Fördelning av de utövande konstnärernas andel

De utövande konstnärernas andel fördelas mellan de utövande konstnärerna enligt den faktiska speltid på ljudupptagningsspåren som respektive utövande konstnär står för enligt nedanstående:

MUSIKER (M)  SOLIST(S)  KAPELLMÄSTARE/
DIRIGENT (K)  
FÖRKLARING 

100

-

-

 

-

100

-

 

50

50

-

 

49 

42 

på spåret uppträder man under kapellmästares/dirigents ledning och dessutom med färre än 10 utövande konstnärer (M&S) 

45 

40 

15 

på spåret uppträder man under kapellmästares/dirigents ledning och dessutom med minst 10 utövande konstnärer (M&S) 

76 

24 

på spåret uppträder man under kapellmästares/dirigents ledning och dessutom med färre än 10 utövande konstnärer (M) 

60 

40 

på spåret uppträder man under kapellmästares/dirigents ledning och dessutom med minst 10 utövande konstnärer (M) 

76 

24 

på spåret uppträder man under kapellmästares/dirigents ledning och dessutom med färre än 10 utövande konstnärer (S) 

60 

40 

på spåret uppträder man under kapellmästares/dirigents ledning och dessutom med minst 10 utövande konstnärer (S) 

Andelar som skall fördelas mellan flera kapellmästare, dirigenter, solister eller musiker fördelas enligt antalet andelar med undantag för nedan nämnda andelar.

Andelen för de kapellmästare eller dirigenter som medverkar i ett framförande fördelas enligt antalet kapellmästare/dirigenter. Om Gramex har fått anmälan om en huvudkapellmästare eller -dirigent får en biträdande kapellmästare/dirigent en tredjedel (1/3) av andelen.

Gramex styrelse kan på särskilda grunder godkänna ett avtal mellan rättsinnehavare om fördelning av andelar på ett sätt som avviker från fördelningsreglerna. Avtal om fördelning av andelar bör göras skriftligt på ett sätt som godkänns av Gramex styrelse.

8 § Flera prestationer

Att sjunga eller spela en stämma eller exempelvis programmera med en sekvenser berättigar till en solist- eller musikerandel.

Att spela solist- eller musikerstämmor på olika instrument och framföra olika stämmor berättigar till motsvarande antal andelar, dock med undantag för de begränsningar som stipuleras nedan i moment 4.

Om en solist eller musiker framför samma stämma upprepade gånger i samma ljudupptagning, är han/hon likaså berättigad till motsvarande antal solist- eller musikerandelar med undantag för de begränsningar som stipuleras i moment 4.

För en och samma utövande konstnär kan noteras högst sex (6) solist- eller musikerandelar per spår på en ljudupptagning.

9 § Andel för okända utövande konstnärer

För de okända utövande konstnärers del som medverkar i framförandet kan reservationer göras för eventuella framtida anspråk.


IV TILLÄMPNING AV FÖRDELNINGSREGLERNA

10 § Tillämpning och tolkning

Frågor som gäller tillämpning och tolkning av dessa fördelningsregler avgörs av Gramex styrelse.

11 § Kommitté för fördelningsreglerna

Gramex styrelse kan tillsätta en kommitté för fördelningsreglerna. Kommitténs uppgift är att

1) på uppdrag av Gramex styrelse i oklara fall undersöka frågor som berör tillämpning av fördelningsreglerna och ge ett förslag till densamma,
2) vid behov utarbeta förslag till kompletterande anvisningar för Gramex styrelse hur fördelningsreglerna skall tillämpas,
3) vid behov för Gramex styrelse utarbeta förslag till ändring av fördelningsreglerna,
4) behandla och ge förslag till Gramex styrelse om de avtal som har kommit till Gramex kontor och som berör i 7 § 4 moment nämnda fördelning av andelar mellan rättsinnehavare.

12 § Sammankallning och sammansättning av fördelningskommittén

Fördelningskommittén sammankallas vid behov av dess ordförande. Vid kommitténs möten förs protokoll. Kommittén har rätt att vid behov inhämta expertutlåtanden.

Gramex styrelse fastställer arvodena för fördelningskommitténs ordförande och dess medlemmar.


V IKRAFTTRÄDANDE

13 § Ikraftträdande och tillämpning

Dessa regler träder i kraft 1.6.1999. Efter att de nya fördelningsreglerna har trätt i kraft registreras alla inspelningsanmälningar som kommit till Gramex på det sätt som dessa regler stipulerar och fördelningen av ersättningar för dessa spår sker enligt dessa fördelningsregler.


Dessa fördelningsregler är en översättning av de finskspråkiga fördelningsreglerna "Tilityssäännöt". Om texterna sinsemellan är motstridiga tillämpas den finskspråkiga versionen.