Vad är Gramex? » Vad är Gramex? » Stadgar och föreningens förvaltning

Föreningen, dess medlemmar och förvaltning

Medlemskap i föreningen kan förvärvas av sådana registrerade föreningar, bland vilkas medlemmar det finns till artist- och producentersättningar berättigade personer och samfund.

För föreningens förvaltning svarar verkställande direktören och styrelsen, som består av ordföranden och sex ledamöter. Tre av styrelseledamöterna väljs ur ljudupptagningsproducenternas krets och tre ur kretsen av utövande artister. De ledamöter som väljs ur kretsen av utövande artister skall representera olika artistgrupper.

Styrelsens ordförande skall vara förtrogen med upphovsrättsliga frågor, men får inte höra till någondera av ovannämnda rättsinnehavargrupper