Vad är Gramex? » Intern behandlingen om klagomål

Behandling av klagomål som gäller kollektiv förvaltning samt avgörande av tvister

 

Behandlingen av klagomål i Gramex
Om du är Gramex rättsinnehavare, medlem i Gramex eller en annan organisation för kollektiv förvaltning och vill lämna ett klagomål för handläggning till Gramex om ett förfarande, en försummelse eller ett beslut av Gramex som inverkar på dina rättigheter eller förmåner enligt lagen om kollektiv förvaltning, kan du lämna ett skriftligt klagomål om ärendet till Gramex.

Klagomålet behandlas av föreningens kansli under ledning av verkställande direktören. Om verkställande direktören anser att klagomålet är av en sådan natur att det bör handläggas i en av styrelsen tillsatt kommission, anvisar verkställande direktören ärendet till att behandlas av styrelsen, som tillsätter en kommission att behandla klagomålet.

Ett skriftligt beslut om klagomålet ges inom en skälig tid och den klagande informeras skriftligt om beslutet.

Alternativt förfarande för avgörande av tvister
Enligt finsk lagstiftning kan alla tvister i vilka förlikning är tillåten avgöras genom alternativa förfaranden för avgörande av tvister, om parterna överenskommer om detta. De vanligaste förfarandena är medlingsförfarande och skiljeförfarande. Bland annat Centralhandelskammaren och Finlands advokatförbund tillhandahåller medlingstjänster.

Skiljeförfarande är ett snabbt förfarande som bygger på förtroende och är avsett särskilt för tvister i affärslivet. En skiljedom är ett verkställbart avgörande som är juridiskt bindande för parterna. Enligt upphovsrättslagen avgörs tvister i ärenden som gäller vissa ersättningar som Gramex administrerar enligt skiljeförfarandet om en berörd part inte förnekar detta.

Avgörande av tvister i domstol
I 67 § i lagen om kollektiv förvaltning föreskrivs den domstol i vilken tvister som gäller kollektiv förvaltning avgörs.

Tvister som bygger på kap. 3–6 och 8 i lagen om kollektiv förvaltning behandlas i tingsrätten. I de här kapitlen föreskrivs om medlemmarnas rättigheter och beslutanderätt i en kollektiv förvaltningsorganisation, bevakningen av medlemmars och rättsinnehavares intressen, förvaltningen av upphovsrättsersättningar, relationerna mellan kollektiva förvaltningsorganisationer samt om en kollektiv förvaltningsorganisations öppenhet och informationsskyldigheter.

Tvister som bygger på kap. 2, 7 och 9 i lagen om kollektiv förvaltning behandlas i marknadsdomstolen. I de här kapitlen föreskrivs om rättsinnehavarnas rättigheter, en kollektiv förvaltningsorganisations förhållande till användare och gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk.