Vad är Gramex? » Artister och producenter » Våra kunder » Arvingar och dödsbon

När en personkund hos gramex avlider

När en av Gramex personkunder (en fysisk person) dör innebär det att också Gramex måste vida åtgärder. Vid en upphovsmans död tillämpas på upphovsrätten enligt upphovsrättslagen de regler som gäller för giftorätt, arv och testamente. Dessa stadganden gäller också Gramex -rättigheterna.

Kundförhållandet mellan Gramex och kunden förlorar inte sin betydelse även om en personkund avlider, utan de rättigheter och skyldigheter som ingår i avtalet övergår till kundens arvingar för den tid som den avlidnas rättigheter är giltiga. En person är arvinge ifall det mellan denne och arvlåtaren finns det släkt-, äktenskaps- eller adoptivbarnsförhållande som förutsätts i lagen. Utgående från detta utformas den lagstadgade arvsordningen.

Så länge som dödsboet är oskiftat avgör dödsboets delägare tillsammans hur de Gramex -rättigheter som ingår i boet skall användas. Gramex -ersättningarna betalas inte ut till dödsboets delägare personligen, utan uttryckligen till dödsboet. För utbetalningar är det enklast om dödsboet öppnar ett eget bankkonto. För att underlätta kontakterna mellan Gramex och dödsboet bör dessutom dödsboets delägare skriftligen ge någon fullmakt att verka som kontaktperson mot Gramex. Den befullmäktigade kan antingen vara delägare i dödsboet eller en utomstående person.

Om dödsboets delägare vill förrätta arvsskifte kan detta genomföras antingen som ett sämjoskifte av delägarna själva eller som ett förrättningsskifte utfört av en skiftesman utsedd av domstol. I vissa fall förutsätter lagen att arvsskiftet förrättas som förrättningsskifte. Ifall en delägare vid arvsskiftet får Gramex -rättigheter, skall denna tillställa Gramex en tillräcklig utredning över att rättigheterna har överförts. I praktiken sker detta utgående från arvsskiftesdokumenten. Därefter träffar Gramex ett kundavtal med arvtagaren och arvtagaren får ett eget Gramex -nummer. Om Gramex -rättigheterna vid arvsskiftet fördelas på flera personer träffas ett separat kundavtal med varje arvtagare och de får alla sitt eget Gramex -nummer.

Dokument och uppgifter som måste tillställas Gramex:

- bouppteckningsinstrument med bilagor (som bilaga ett eventuellt testamente eller äktenskapsförord)
- bodelningshandling
- arvsskiftesinstrument
- avtal om gemensam förvaltning av dödsboet (dvs. avtal om oskiftat dödsbo)
- om det är fråga om ett oskiftat dödsbo, en fullmakt (pdf) som visar att kontaktpersonen är befullmäktigad
- bankuppgifter för det oskiftade dödsboet eller bankuppgifter för arvtagaren till Gramex -rättigheter.