Vad är Gramex? » Artister och producenter » Våra kunder

Gramex  kunder

Gramex kunder är på ljudupptagningar uppträdande artister och ljudupptagningsproducenter som ingått kundavtal (pdf).

Ett kundförhållande kan uppstå först efter att producenten har producerat en ljudupptagning eller ett framträdande av en utövande artist har upptagits.

Genom att ingå ett kundavtal befullmäktigar rättsinnehavaren GRAMEX att bevaka kundens/rättsinnehavarens rättigheter i den utsträckning, som närmare fastställts i avtalet.

Genom kundavtalet får artisten och producenten en egen kod, ett s.k. GRAMEX-nummer. En förutsättning för att Gramex-ersättningarna skall kunna redovisas är att uppgifterna i kundavtalet är korrekta och att de hålls à jour.

Kundförhållandet mellan Gramex och kunden fölorar inte sin betydelse även om en personkund avlider, utan de rättigheter och skyldigheter som ingår i avtalet övergår till kundens arvingar. Läs mera: arvingar