Vad är Gramex? » Artister och producenter » Utbetalning

Utbetalning av ersättingar

Gramex är en ideell förening utan vinstintresse där beslutanderätten utövas av representanter för musiker, solister och ljudupptagningsproducenter. Vår viktigaste uppgift är att samla in avgifter för musikanvändning och att betala ut ersättningar till de artister och producenter som vi representerar. Gramex administrerar ersättningarna kostnadseffektivt.

Gramex innehåller förskottsskatt på de ersättningar som utbetalas enligt lagen om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning verkställs inte om mottagaren uppvisar ett bevis på registrering i förskottsuppbördsregistret. Det minsta belopp som betalas ut fastställs på Gramex årsmöte.

Utbetalningarna till rättsinnehavarna sker i efterskott genast då nödvändig betalningsinformation finns att tillgå.

Om det föreligger motstridiga krav på ett ersättningsbelopp stoppar Gramex utbetalningen tills parterna har enats om fördelningen, eller tills ett slutligt domstolsbeslut i tvisten avgetts.

> Se fördelningsregler

> Se utländska avräkningar

> Se dödsbon och arvingar> Kontaktuppgifter