Etusivu » Taiteilijat ja tuottajat » Perikunnat ja kuolinpesät

Gramexin henkilöasiakkaan kuoltua

Gramexin henkilöasiakkaan kuolema edellyttää toimenpiteitä myös Gramexilta. Tekijänoikeuslain mukaan tekijän kuoltua sovelletaan tekijänoikeuteen avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia sääntöjä. Nämä säännökset koskevat myös Gramex-oikeuksia.

Oikeudet aluksi perikunnalle. Henkilöasiakkaan kuoltua ei asiakkuussuhde Gramexin ja asiakkaan välillä menetä merkitystään. Asiakassopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät asiakkaan perillisille siksi ajaksi, jonka vainajan oikeudet ovat voimassa.

Henkilö on perillisen asemassa, mikäli hänen ja perittävän välillä vallitsee laissa edellytetty sukulaisuus-, avioliitto- tai ottolapsisuhde. Näiden kautta muotoutuu lakimääräinen perimysjärjestys.

Jakamaton kuolinpesä. Niin kauan kuin kuolinpesä on jakamatta, määräävät kuolinpesän osakkaat yhdessä pesään kuuluvien Gramex-oikeuksien käyttämisestä. Gramex-korvauksia ei tilitetä kuolinpesän osakkaille henkilökohtaisesti, vaan nimenomaisesti kuolinpesälle. Tilitystä varten on selvintä, että kuolinpesä avaa itselleen oman pankkitilin.

Gramexin ja kuolinpesän välisen yhteydenpidon helpottamiseksi tulee kuolinpesän osakkaiden lisäksi valtuuttaa kirjallisesti joku yhteyshenkilöksi Gramexiin nähden. Valtuutettu voi olla joko kuolinpesän osakas tai pesän ulkopuolinen henkilö.

Perinnönjako. Mikäli kuolinpesän osakkaat haluavat toimittaa perinnönjaon, se voidaan toteuttaa joko osakkaiden itsensä suorittamana sopimusjakona tai oikeuden määräämän pesänjakajan suorittamana toimitusjakona. Laki edellyttää, että perinnönjako on toimitettava tietyissä tilanteissa toimitusjakona.

Mikäli osakas saa perinnönjaossa Gramex-oikeuksia, hänen tulee toimittaa Gramexille riittävä selvitys oikeuksien siirtymisestä. Käytännössä tämä tapahtuu perinnönjakoa koskevien asiakirjojen perusteella.

Perillisille uusi asiakassopimus. Tämän jälkeen Gramex solmii perinnönsaajan kanssa asiakassopimuksen, ja perinnönsaaja saa oman Gramex-numeron. Mikäli Gramex-oikeudet jaetaan perinnönjaossa useammalle henkilölle, kaikkien perinnönsaajien kanssa tehdään omat asiakassopimukset, ja heille annetaan omat Gramex-numerot.


Gramexiin toimitettavia asiakirjoja ja tietoja:

- perukirja liitteineen (liitteenä mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus)
- osituskirja
- perinnönjakokirja
- sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta (ns. kuolinpesän jakamattomuussopimus)
- jos kyseessä jakamaton kuolinpesä, niin pesän yhteyshenkilön valtuutusta osoittava valtakirja
- jakamattoman kuolinpesän pankkiyhteystiedot tai perintönä Gramex-oikeudet saaneen pankkiyhteystiedot