Etusivu » Gramexpress » Business Finland

Ministerit Mika Lintilä ja Sampo Terho lupaava, että vuonna 2018 aloittava Busines Finland edistää vahvasti luovia aloja.

19.12.2017

Tekes ja Finpro yhdistyvät vuoden 2018 alussa Business Finlandiksi. Uudistus kokoaa saman katon alle nykyiset Finpron ja Tekesin innovaatiorahoitukseen, kansainvälistymiseen ja vienninedistämiseen, ulkomaisten investointien houkutteluun sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut.

Luovien alojen edunvalvontaverkosto Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY seuraa uudistusta aktiivisesti. Sen tavoitteena on, että uudistus tuo lisää vetoapua kotimaisille kulttuuri- ja viihdealoille, kuten esimerkiksi musiikille, tv-sarjoille, elokuvalle ja kirjallisuudelle.

”Finpron ja Tekesin yhdistymisen kautta syntyvän Business Finlandin tulee tukea täysimittaisesti luovien sisältöalojen tuotekehitystä ja vientiä”, LYHTY kirjoittaa lausunnossaan.

Lyhty odottaa siitä merkittävää toimijaa Music Finlandin, Musiikin edistämissäätiön ja Suomen Elokuvasäätiön kaltaisten toimijoiden rinnalle. ”Business Finlandin tuki periaatteet tulee muotoilla sellaisiksi, että ne aidosti edesauttavat tuen saamista luovien sisältöjen tuotekehitykseen ja vientiin.”

Brunilan työryhmän esitys

Professori Anne Brunilan vetämä Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi -työryhmä teki saman suuntaisen esityksen.

Sen mukaan aineeton arvonluonti – eli henkiseen omaisuuteen perustuva liiketoiminta – nostetaan mukaan hallituksen kasvun kärkiohjelmiin ja Suomeen luodaan erityinen ”Creative Business Finland ekosysteemipalvelu Tekesin biotalousekosysteemin mallin mukaisesti”, integroiden se muun muassa Business Finlandin toimintaan.

Brunilan työryhmä pyrki tietoisesti tuottamaan sisältöä Sipilän hallituksen loppukauden toimintasuunnitelmaan.Se onnistui siinä. Hallitus mainitsee työryhmän toimintasuunnitelmassaan.

Ohjelman mukaan ”hallitus ottaa luovat alat osaksi yrittäjyys- ja työllisyyspaketteja sekä niihin kuuluvia kasvun ja kansainvälis tymisen tukimuotoja toteuttaen Luova talous ja aineettomat arvot -työryhmän ehdotuksia.”

Tämä linjaus näkyy muun muassa siinä, miten uutta Business Finlandia kehitetään.

Ministerit optimistisia

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho lupaavat, että Business Finlandista tulee merkittävä luovien alojen tukija.

Sampo Terhon mukaan hallitusohjelman puolivälin tarkistuksen päätös luovien alojen vahvistamisesta toteuttaen Brunilan työryhmän ehdotuksia on kaikkia ministereitä sitova ohjenuora.

”Kun yrityspalvelujärjestelmän palvelut ja resurssit kanavoidaan Business Finlandin kautta, Business Finland on opetus- ja kulttuuriministeriön ohella tärkein yksittäinen toimija myös kulttuuriyrittäjyyden edistäjänä”, sanoo ministeri Sampo Terho.

”On selvä, että Business Finlandilla voi ja pitää olla tärkeä rooli luovien alojen vahvistamisessa, koska se on myös keino edistää koko talouden uusiutumis- ja kilpailukykyä.”

Vahvasti mukana

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen lakiesitystä Business Finlandista.

”Laki ei ota kantaa yksittäisiin ohjelmiin ja hankkeisiin”, sanoo elinkeinoministeri Lintilä.

”Tekesin ja Finpron fuusion yhteydessä on kuitenkin valmisteltu yhteisiä kasvuohjelma-aihioita, joista uusi arvonluonti ja luovat alat olisi yksi. Näin ollen toimiala on kyllä vahvasti mukana myös tulevassa Business Finlandissa.”

”Hallituksen esitys Business Finlandista luo puitteet rahoituskeskukselle, yhtiölle ja niiden muodostamalle Business Finland kokonaisuudelle”, sanoo Terho. ”Lakiesityksessä ei siis määritellä esimerkiksi toimialakohtaisia painopisteitä.”

Tukirakenne ja ohjelmat tärkeitä

Business Finlandin toimialakohtaiset painopisteet jäävät monin osin vielä auki. Ohjelmat, hankkeet ja toimintatavat rakentuvat vasta jatkossa. Luovien alojen kannattaa olla aktiivisia tässä vaiheessa.

Tekes on saanut vuosien mittaan kritiikkiä siitä, että sen tuet ovat taipuneet hitaasti sisältötuotteiden kehittämiseen. Tässä painaa todennäköisesti Tekesin historia. Tekes aloitti nimensä mukaisesti teknologian edistämiskeskuksena. Hyvistä yrityksistä huolimatta luovien alojen edistäminen on istunut sen perinteisiin hankalasti.

Yksi syy voi olla, että teollisessa tuotannossa luova innovointi on helppo erottaa tuotteen teknisestä valmistuksesta. Sen sijaan tv-sarjassa tai säveltämisessä se on vaikeampaa, koska kyse on luovasta prosessista loppuun asti.

Onkin tärkeää, että Business Finlandin tukijärjestelmät tehdään alusta alkaen sellaisiksi, että ne istuvat sataprosenttisesti sisältö- ja tekijänoikeusbusinekseen.

 


 

Ekosysteemi eri juttu

Ministerit lupaavat, että Business Finland ottaa vahvan roolin luovien alojen yrittäjyyden tukemisessa. Brunilan työryhmän ideoima laaja-alainen organisoitu ekosysteemiverkosto jää sen sijaan vielä auki.

Työryhmä esitti, että luodaan Creative Business Finland -ekosysteemipalvelut, joihin ”kootaan tärkeimmät yritys-, kasvu-, neuvonta-, koulutus- ja kansainvälistymispalvelut ja sen toiminta integroidaan rahoituspalveluiden järjestämiseen, maakuntien kasvupalveluiden sekä Business Finlandin toimintaan”.

Työryhmän mukaan ”edellämainitut palvelut muodostavat avoimen yhteistyöfoorumin ja verkoston luovien alojen yrityksille ja luovaa osaamista hyödyntäville yrityksille, rahoittajille, toimialajärjestöille sekä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämiseksi”.

Onko ekosysteemiä?

”Pidän tärkeänä luovien alojen toiminnan edistämistä”, sanoo Lintilä. ”Näen, että Business Finlandin aloittaessa ensi vuonna on mahdollista etsiä soveltuvia keinoja työryhmän esittämän tahtotilan toteuttamiseen. Tätä työtä tehdään parhaillaan.”

”Brunilan työryhmän esitykset ovat hankalia toteuttaa sellaisenaan, sillä sellaista kuin luovan talouden tai luovien alojen ekosysteemi ei ole olemassa”, Lintilä pohtii.

”Voidaan kuitenkin puhua luovien alojen yritysten joukosta. Toisaalta luovien alojen yrityksistä on tunnistettavissa erilaisia ryhmiä, joilla on hyviä mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun. Tällaisia ovat muun muassa peliyritykset.”

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti kesäkuussa keskustelutilaisuuden Brunilan työryhmän ehdotuksista. Sen pojalta tehty muistio keräsi yhteen tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet, ohjelmat ja rahoitukset luovien alojen ja luovan osaamisen hyödyntämisen edistämiseksi.

”Näin kertynyttä tietoa on hyödynnetty Business Finlandin ja yhteisten kasvuohjelmien valmistelun yhteydessä”, Lintilä sanoo.

”Kasvuohjelman puitteissa voidaan toteuttaa sellaisia toimia, joita Brunilan työryhmän raportissa esitetään. Ohjelman sisältö ja toteutus tulevat täsmentymään, kun Business Finland aloittaa toimintansa 11.1.2018”, Lintilä toteaa.•

TEKSTI:  LAURI KAIRA.  KUVAT: JAKUB JIRSÁK / DREAMSTIME JA LAURA KOTILA / VALTIONEUVOSTON KANSLIA.

> Palaa Gramexpress pääsivulle