HAE
Tietoa Gramexista » Jäsenet ja hallinto » Yhdistyksen säännöt

Gramex ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on valvoa ja edistää niitä esittävien taiteilijoiden ja äänilevytuottajien oikeuksia, joista säädetään tekijänoikeuslainsäädännössä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää kotimaisen esittävän säveltaiteen ja äänitetuotannon kehittämisen yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistykseen osallisille, eikä se muutoinkaan ole pääasiallisesti taloudellista laatua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa tekijänoikeusolojen ja lainsäädännön kehitystä kotimaassa ja ulkomailla, tekee tarpeellisia aloitteita ja esityksiä sekä pyrkii myötävaikuttamaan lainsäädäntöön siten, että 1. momentissa mainitut oikeudet saataisiin entistä paremmin suojatuiksi. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat myös tekijänoikeuslaissa mainittujen korvausten periminen, säilyttäminen jakoon asti sekä jakaminen niihin oikeutettujen kesken.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sellaiset rekisteröidyt yhdistykset joiden jäsenistöön kuuluu 2§:ssä mainittuihin korvauksiin oikeutettuja henkilöitä tai yhteisöjä, ja jotka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen johdosta yksimielisesti jäseniksi hyväksyy.

Yhdistys ei kanna jäseniltään jäsenmaksuja.

4 § Yhdistyksen asiakkaat

Yhdistys tekee 2§:ssä mainittuihin korvauksiin oikeutettujen henkilöiden ja yhteisöjen kanssa asiakassopimuksen, jonka sisältö vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen asiakkaaksi on oikeutettu pääsemään jokainen, jolla on oikeus näihin korvauksiin.

5 § Yhdistyksen korvausten tilitys

Yhdistys suorittaa 2 §:ssä mainittujen korvausten tilityksen niihin oikeutetuille tilityssääntöjä noudattaen. Yhdistyksen tilityssäännöt vahvistaa yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen hallinto

6 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-toukokuun aikana hallituksen määräämänä aikana.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 2/5 (kaksi viidesosaa) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemiseksi.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään neljätoista päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjatulla kirjeellä jäsenen jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

7 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Puheenjohtajan vaali. Puheenjohtaja kutsuu sihteerin.
 • Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja muiden kokousvirkailijoiden vaali.
 • Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 • Hallituksen toimintakertomus.
 • Tilinpäätös.
 • Tilintarkastajien lausunto.
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
 • Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali.
 • Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
 • Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.
 • Muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.


8 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallituksen puheenjohtajan tulee tuntea tekijänoikeudelliset asiat eikä hän saa kuulua kumpaankaan jäljempänä mainittuun eturyhmään.

Hallituksen jäsenistä kolme valitaan äänitteiden tuottajien piiristä ja kolme esittävien taiteilijoiden piiristä. Esittävien taiteilijoiden piiristä valittavien jäsenten tulee edustaa eri taiteilijaryhmiä.
Jokaiselle hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

9 § Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, valita yhdistyksen toimihenkilöt, vahvistaa yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot ja palkat sekä hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

10 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan tai kahden hallituksen jäsenen sitä puheenjohtajalta pyytäessä ja on päätösvaltainen puheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnäollessa, jolloin ainakin kahden jäsenen tulee edustaa äänitteiden tuottajia ja kahden esittäviä taiteilijoita.

11 § Toisen yhdistyksen tilintarkastajista tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT).

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen nimenkirjoittajiksi nimeämät yhdistyksen toimihenkilöt kukin yksin.

13 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä ja tilintarkastuskertomus on esitettävä hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14 § Yhdistys voidaan purkaa tai säännöt muuttaa ainoastaan, jos ehdotuksen puolesta äänestää vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä.

15 § Jos yhdistys purkautuu, käytetään tilitysten suorittamisen jälkeen jääneet varat 2 §:ssä tarkoitettuun esittävän säveltaiteen ja äänitetuotannon yleisten toimintaedellytysten edistämiseen.

 

Yhteystiedot

Tekijänoikeusjärjestö Gramex
Pieni Roobertinkatu 16
00120 Hki

> Ota yhteyttä yhteyslomakkeella
> Henkilöstö osastoittain

Puh (09) 6803 400
Fax (09) 6803 4010