HAE

Gramexin tilityssäännöt 1976

I YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Gramexin korvausvarojen tilitys suoritetaan näiden sääntöjen mukaan. Ennen tilittämistä vähennetään korvausvaroista Gramexin toiminnasta aiheutuneet kulut sekä suoritetaan sääntöjen, asiakassopimuksen ja toimintaohjeiden mukaiset varaukset.

 

II OIKEUDENOMISTAJAT GRAMEXIN TILITYKSESSÄ

2 § Solisti

Solistina pidetään sekä vokaali- että instrumentaaliesittäjiä seuraavin edellytyksin: Solistin suorituksella on oltava vaikutus kokonaisesitykseen ja solistisuorituksen taiteellisen panoksen on oltava hallitsevassa suhteessa koko esitykseen. Solisti voi esittää johtoteeman ja solistilla on yleensä itsenäinen osa sävelteoksen esityksessä. Solistin nimi tulee mainita tallenteen yhteydessä.

3 § Kapellimestarit

Kapellimestarina pidetään orkesterin tai kuoron johtajaa, joka vastaa esityksestä. Kapellimestariksi luetaan elävän esityksen johtaminen äänitystilaisuudessa, luonnollisen esityksen tulkinnallinen ja muu esityksen tulkinnallinen ohjaus. Kapellimestarin suorituksella on vaikutus esityksen taiteelliseen kokonaisvaikutelmaan. Esityksessä käytetyn orkesterin ja kuoron itsenäisesti toimivia kapellimestareita pidetään kumpaakin tilityssääntöjen mielessä kapellimestarina. Stemmaharjoitukset, miksaus ja lauluvalvonta eivät oikeuta Gramexin tilityssääntöjen mukaisiin osuuksiin. Mikäli lauluvalvonta kuitenkin sisältää tulkinnallista ohjausta, se oikeuttaa osaan kapellimestariosuuksista. Kapellimestarin nimi tulee mainita tallenteen yhteydessä.

4 § Muusikko, laulaja

Muut kuin edellä 2 ja 3 §:ssä mainitut esittäjät muodostavat säestyksen, orkesterin, kuoron tai orkesterin ja kuoron. Taiteilijan esityksen tulee kuulua esittävän taiteen piiriin. Taiteilijan tai taiteilijakokoonpanon nimi tulee mainita tallenteen yhteydessä.

5 § Tallenteen tuottaja

Tallenteen tuottajana pidetään sitä luonnollista henkilöä tai yhteisöä, joka ensi kerran julkaisee tallenteen.

 

III JAKOSÄÄNNÖT

6 § Koko jakosumma jaetaan puoliksi tallenteiden tuottajien ja taiteilijoiden kesken.

7 § Tuottajien osa jaetaan kunkin tuottajan valmistamien tallenteiden todellisten soittoaikojen mukaisessa suhteessa.

8 § Taiteilijoiden osa jaetaan ensin tallenteella olevien teosten (urien) todellisten soittoaikojen mukaisessa suhteessa ja tämän jälkeen urilla esiintyville saajille seuraavan taulukon mukaisesti:

Jakotaulukko I

9 § Mikäli Suomessa tuotettu tallenne sisältää suojasta vapaita ja suojattuja osia, suoritetaan tilitys siten, että sekä taiteilijoiden ja tuottajien osa jaetaan ensin tallenteella olevien kappaleiden todellisten soittoaikojen mukaisessa suhteessa ja tämän jälkeen seuraavan taulukon mukaisesti:

Jakotaulukko II

Yllä olevan mukaisesti tilittämättä jäävät osuudet käytetään Gramexin hallituksen päättämällä yhdistyksen sääntöjen mukaisella tavalla.

10 § Ellei tallenteesta ole tiedossa äänitykseen osallistuneiden taiteilijoiden nimiä, varataan taiteilijoiden osuudet tuntemattomien taiteilijoiden tilille.

11 § Elektronimusiikin tai vastaavan suhteen noudatetaan normaaleja jakoperusteita, ts. tuottaja saa puolet ja henkilö tai henkilöt, jotka suorittavat taiteellisen toteutuksen, saavat puolet siten kuin normaali jako edellyttää.

12 § Mikäli kaksi tai useampia kapellimestareita tai kuoron johtajia on osallistunut äänitykseen, nämä jakavat kapellimestariosuuden keskinäisen etukäteen tehdyn sopimuksen mukaan. Osuudet vastaavan kapellimestarin ja apukapellimestarin välillä jaetaan siten, että apukapellimestari saa yhden kolmasosan (1/3) kapellimestariosuuksista ellei toisin ole sovittu.

13 § Jos esityksessä on vähintään kaksi kapellimestaria, voivat nämä tilityksessä olla oikeutettuja useampiin kapellimestariosuuksiin. Kapellimestari voi toimia muusikkona, laulajana tai solistina samassa esityksessä, jonka hän johtaa kapellimestarina.

14 § Sama solisti voi suorittaa useampia solistiosuuksia samassa esityksessä. Sama muusikko tai laulaja voi suorittaa useita muusikko- tai laulajaosuuksia samassa esityksessä.

15 § Osuudet useiden kapellimestarien, solistien, muusikoiden tai laulajien kesken jaetaan osuuksien lukumäärän mukaisesti lukuunottamatta 12 §:n 2 momentin mukaisesti tapahtuvaa kapellimestariosuuksien jakoa. Gramexin hallitus voi erityisistä syistä hyväksyä oikeudenomistajien välisen sopimuksen osuuksien jakamisesta 1 momentin määräyksestä poikkeavalla tavalla. Näiden sääntöjen mukaiset sopimukset osuuksien jakamisesta tulee tehdä kirjallisesti Gramexin hyväksymää menettelyä noudattaen.

16 § Eri instrumenteilla suoritetut solisti- tai muusikkosuoritukset sekä eri stemmojen esitykset oikeuttavat vastaavaan määrään osuuksia. Jos solisti, laulaja tai muusikko esittää saman stemman useampia kertoja samassa esityksessä ja samalla instrumentilla, hän on samoin oikeutettu vastaavaan määrään solisti- tai muusikko-osuuksia.

 

IV TILITYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN

17 § Näiden tilityssääntöjen soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee Gramexin hallitus.

18 § Gramexin hallitus voi asettaa tilityssääntötoimikunnan. Tilityssääntötoimikunnan tehtävänä on Gramexin hallituksen puolesta epäselvissä tapauksissa tutkia tilityssääntöjen soveltamista koskevat kysymykset, ja tehdä niistä esitys Gramexin hallitukselle, laatia tarvittaessa Gramexin hallitukselle esityksiä lisäohjeiksi tilityssääntöjen soveltamisesta, laatia Gramexin hallitukselle tarvittaessa esityksiä tilityssääntöjen muuttamiseksi, käsitellä Gramexin toimistoon saapuneet 15 § 2 momentissa tarkoitetut oikeudenomistajien väliset osuuksien jakamista koskevat sopimukset ja tehdä Gramexin hallitukselle niiden hyväksymistä koskevat esitykset.

19 § Tilityssääntötoimikunnan kutsuu koolle tarvittaessa toimikunnan puheenjohtaja. Toimikunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Toimikunta voi kuulla asiantuntijoita tarvittaessa. Tilityssääntötoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vahvistaa Gramexin hallitus.

 

V VOIMAANTULO

20 § Nämä säännöt tulevat voimaan 6.5.1976 ja ne kumoavat kokonaisuudessaan 15.4.1971 hyväksytyt jakosäännöt ja Gramexin hallituksen niiden soveltamiseksi tekemät päätökset.